Stambyte samt ytskiktsrenovering av fastigheter i kvarteret Köpeskillingen. Byggnaderna har klassificeringen ”grön” enligt Stockholms Stadsmuseums byggnadsklassificering d.v.s. ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”